Actieplan: Samen tegen eenzaamheid

Actieplan: Samen tegen eenzaamheid
Acht punten gericht op bestrijden van eenzaamheid

1. 75 plussers krijgen minstens 1 keer per jaar een huisbezoek
Omdat met ouderdom de gebreken vaak sluipenderwijs toenemen zijn de 75 plussers
een bijzondere risicogroep. Deze groep krijgt daarom minstens eens per jaar een
huisbezoek van een zorgprofessional of vrijwilliger om de zorgbehoefte in kaart te
brengen.

2. Starten met een brede publiekscampagne
Met een brede publiekscampagne willen we het thema eenzaamheid op de agenda
zetten en mensen oproepen meer naar elkaar om te kijken. De campagne zal zich ook
richten op eenzamen zelf: hoe kunnen zij, met hulp, de stap zetten om uit hun isolement
te komen?

3. We trainen vrijwilligers
Bewoners die daarvoor open staan bieden we een kortdurende, eenvoudige en gratis
cursus aan. Daarin leren ze eenvoudige gesprekstechnieken, eenzaamheid te
signaleren en leren ze, dat er altijd een plek is of een persoon, bij wie ze hun zorgen
kunnen neerleggen. Dit pakken we op wijkniveau op.

4. We zorgen voor huiskamers in de wijken
Elkaar weer ontmoeten is de basis voor sterke netwerken en sociale cohesie. Daarom
willen we dat elke wijk over een toegankelijke publieke ruimte beschikt die kan dienen
als huiskamer van de wijk. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijke
initiatieven ontplooien.

5. Meer kansen voor gepensioneerden
De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de
samenleving willen betrekken willen we alle mensen die de gepensioneerde leeftijd

bereiken een informatiepakket aanbieden waarin zij worden gevraagd hun talent en
kennis in te zetten voor de gemeente.

6. We verbinden Jong en Oud
Contacten met jongeren kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen en het gevoel
dat ze nog steeds deel uitmaken van de wereld waarin ze leven. Daarom willen we VO-
scholen die een maatschappelijke stage in hun curriculum hebben uitnodigen om zich te
verbinden met een voorziening voor ouderen. Daarnaast willen we afspraken maken met
HBO en MBO instellingen over inzet van stagiaires in zorg en welzijn.

7. Langer en gezonder leven
Bewegen is een belangrijke voorwaarde voor gezond ouder worden. Veel ouderen
hebben echter geen ervaring met sporten en zijn daar moeilijk toe te bewegen. We
ondersteunen en stimuleren verenigingen die activiteiten voor ouderen willen opzetten.

8. We trekken samen op met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
Op steeds meer plekken vinden organisaties, burgers, bedrijven en instellingen elkaar
om samen op te trekken tegen eenzaamheid. De gemeente stimuleert en ondersteund
dit soort initiatieven actief.