Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingspunten CDA Blaricum aan de hand van de 4 uitgangspunten:


1. Gespreide verantwoordelijkheid
(iedereen levert een unieke bijdrage aan de gemeenschap, denk aan buurt, sport, bedrijven, kerk)

2. Publieke gerechtigheid
(betrouwbare overheid, bescherming van de menselijke waardigheid en kwetsbaren, grenzen stellen)

3. Rentmeesterschap
(zorg voor natuur en cultuur en werkgelegenheid, hoe laten we onze gemeenschap achter voor onze kinderen)

4. Solidariteit
(verbondenheid tussen jong en oud, arm en rijk, menselijk aspect)

CDA in het algemeen en dus ook CDA Blaricum ontleent haar bestaansrecht aan de overtuiging dat onze samenleving behoefte heeft aan een brede middenpartij, waar gesprek is, uitwisseling van gedachten en de wil en het respect om met elkaar onze samenleving in te richten waarbij iedereen een aandeel heeft. Ieder mens heeft een eigen identiteit en mag er zijn met zijn specifieke eigenschappen en karakter. Anderzijds behoort ieder mens tot een gemeenschap waarin omzien naar elkaar een belangrijke leidraad vormt. Samenwerking is daarbij essentieel om doelen te bereiken en compromissen sluiten is noodzakelijk. Samen zij aan zij en doen wat we beloven.

Veilig Samen Leven

 • Zelfstandigheid

CDA wil graag dat Blaricum een zelfstandige gemeente blijft. We hebben korte lijnen met de inwoners en de betrokkenheid zal hierdoor bevorderd worden.

 • Jeugd en ouderenbeleid/verenigingsleven

* Welzijnscentra, hoeksteen in het sociaal domein

De zorg in het sociaal domein staat onder grote druk. Elk jaar neemt de vraag naar hulp voor de jeugd en voor sociaal zwakkeren toe. Een van de middelen om dat om te buigen zijn goede welzijnsactiviteiten, die mensen een structuur geven in hun leven en voorkomen, dat ze afglijden in armoede en eenzaamheid. Het CDA is daarom een groot voorstander van twee sterke welzijnscentra, (De Blaercom en de Malbak) die nauw samenwerken en professioneel geëxploiteerd worden.

Verenigingen spelen een belangrijke rol in het bieden van mogelijkheden aan jongeren en volwassenen voor ontspanning, sport en cultuur. CDA Blaricum wil het verenigingsleven dat in de laatste twee jaar onder druk is komen te staan weer stevig ondersteunen. Het bevordert de onderlinge band en de sfeer in ons dorp. Er moet een helder sportbeleid komen, waarin burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid belangrijke ingrediënten zijn.

Het is voor de inmiddels bijna afgebouwde nieuwe wijk “de Blaricummermeent” belangrijk dat er voorzieningen/mogelijkheden komen voor de wat oudere jeugd. Speeltuintjes voor de jongere kinderen zijn voldoende aanwezig. Te denken valt bijvoorbeeld aan urban running en jumpingmogelijkheden. Een samenwerking met de atletiekvereniging in Huizen, welke direct aan de Blaricummermeent grenst. Dit geldt ook voor de wijk Bijvanck.

 • Recreatie

CDA stimuleert verdere ontwikkeling van Blaricum Beach mits dit goed ingepast kan worden in de natuurwaarden van dit gebied

 • Senioren

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor henzelf en voor de mensen die voor hen zorgen. ‘waardig ouder worden’, staat hoog in het vaandel van het CDA. Extra geld voor goede ondersteuning en doorverwijzing van ouderen (het landelijk CDA heeft dit manifest onderschreven, bijv. de vermogensinkomenbijtelling wordt verlaagd van 8% naar 4%,waardoor ouderen minder spaargeld op hoeven maken als ze in verpleeghuis terecht komen)

Verder wil CDA Blaricum een beleid, dat de eenzaamheid bij senioren zoveel mogelijk voorkomt. Het dagje Blaercom is daarvoor een goed initiatief dat verdere uitbreiding mag krijgen. Samenwerking met het Sociaal Wijkteam is daarvoor van groot belang. We zijn op de goede weg maar het kan altijd nog beter. De werkdruk die mantelzorgers ondervinden krijgt veel aandacht maar dat is niet genoeg. CDA Blaricum wil graag initiatieven ondersteunen die daadwerkelijk leiden tot taakverlichting. Bij deze en andere soorten van sociale zorg wil CDA Blaricum meer gebruik maken van het maatschappelijk middenveld zoals kerkgenootschappen, ouderenorganisaties en verenigingen. Ook willen we kijken of er voldoende toegankelijkheid is in de openbare ruimte voor ouderen en als, genoemd onder ‘woningbouw’, welke mogelijkheden zijn er om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (denk aan bijv. 0 tredenwoningen). Stimuleren van kleinschalig vraaggerichte en innovatieve zorg.

 • Sociaal Domein

De huidige ontwikkelingen op het sociaal domein baart het CDA zorgen. De financiële druk op WMO en de jeugdzorg zijn hoog. Met de huidige maatregelen in het SD komen we er niet uit. We pleiten daarom als CDA om een weloverwogen waardenstelsel op te zetten aan de hand waarvan politieke keuzen worden gemaakt welke diensten onder welke voorwaarden aan wie worden verstrekt. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de echt zwakkeren in onze maatschappij de hulp krijgen die ze nodig hebben, maar anderzijds zullen we willen kijken naar de zelfredzaamheid van de burger.

 • Natuurbeheer

* Ons unieke groene huis

Het Goois natuurreservaat ( GNR) bestaat dit jaar 90 jaar. Het GNR beschermt al drie generaties lang de bijzondere natuur. De groene oase van ruim 2800 hectare vormt een belangrijke element in het woonklimaat in onze regio. Het CDA vindt, dat het GNR de komende jaren financieel ondersteund moet worden om haar opgave te kunnen blijven uitvoeren.
CDA Blaricum wil dat de gemeente zich ook de komende jaren blijft inzetten voor deze parel van het Gooi. Wij zijn er trots op dat we in zo’n mooi gebied wonen en willen dat ook laten zien in onze houding tegenover degenen die zich dagelijks inspannen voor onze mooie natuur.

“ Het CDA Blaricum steunt de doelstelling van de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vechtstreek om voor onze regio een Unesco kwalificatie Geopark te krijgen. Deze internationale erkenning van de rijke natuur, het gevarieerde landschap en de cultuurhistorie maakt het nog beter mogelijk om in de toekomst de ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan.

 • Verkeer

*Bescherm onze kwetsbare weggebruikers!

Het dorp Blaricum is niet gebouwd op autoverkeer, de auto is welkom, mits de automobilist zich hoffelijk gedraagt. Omdat hoffelijkheid niet altijd vanzelfsprekend is, dient de gemeente in alle dorpsdelen, zijn meest kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en wandelaars te beschermen door strenge regels te stellen en er vooral ook scherp op toe te zien dat die worden nageleefd. Genoeg boa uren beschikbaar stellen om in het dorp te kunnen optreden en te handhaven tegen nonchalante en onverschillige autobezitters!

Fietsers en wandelaars, van oud tot (zeer) jong, zij verdienen bescherming. In heel Blaricum 30 km ook op de toegangswegen. Extra aandacht voor de verkeersveiligheid op de Bergweg en de Meentzoom.
De verdere ontwikkeling die samenhangt met de komst van HOV lijn in de Blaricummermeent geeft ook opgaven mbt. de veiligheid. Van de bewoners wordt gevraagd om mee te denken aan oplossingen.

 • Handhaving

* handhaving van het hondenbeleid, overhangend groen en gestelde regels

Ondanks aanname van het nieuwe hondenbeleid zijn er veel klachten over hondenpoep en loslopende honden. Er zijn nog steeds veel overhangende en te hoge hagen en ander groen waardoor verkeerssituaties onoverzichtelijk zijn en de charme van een open dorp verloren gaat. Alles achter de heg zijn individuele eilandjes. Terwijl het zg. praatje over de heg het dorpsgevoel versterkt.

Er worden veel bomen gekapt zonder dat er vergunningen voor zijn! Nieuw kapbeleid vaststellen! Met name op parkeerbeleid moet beter gehandhaafd worden, er wordt teveel geparkeerd op plaatsen waar dat niet mag.

 • Woningbouw

De opgave voor de nabije toekomst vraagt veel inventiviteit . Vooral de doorstroming van senioren (zowel uit particuliere als uit sociale woningen) laat te wensen over. Tussen zelfstandig thuiswonen en wonen in een verpleeghuis zit een gat waar nauwelijks voorzieningen voor zijn. CDA wil meedenken over nieuwe woonopties voor senioren, alleenstaanden en starters op de woningmarkt. In de nabije toekomst zijn er nog mogelijkheden op het terrein van het ziekenhuis Tergooi. (Denk aan Knarrenhofje of aan vroegere begijnenhofjes) waar wonen en zorg gecombineerd wordt. Verder zijn er nog wat kleinere inbreidingsmogelijkheden in het dorp. We willen kijken wat mogelijk is. CDA wil meedenken over nieuwe woonopties en daar sterk de aandacht aan geven. De woningcorporaties als echte maatschappelijke onderneming moeten de ruimte krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder in de middenklasse!

 • Participatie

CDA vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar haar inwoners. Er is veel kennis en bereidheid bij de inwoners om mee te praten over nieuwe ontwikkelingen, de kracht van de samenleving. Wij onderschrijven de nieuwe participatienota waar op vele manieren de ruimte wordt geboden om ideeën aan te dragen. De taak van de gemeente is steeds te onderzoeken of alle stemmen voldoende gehoord zijn. CDA wil ruimte bieden aan haar inwoners om op grond van een richt-to- challenge alternatieve voorstellen in te dienen voor de uitvoering van maatschappelijke voorzieningen in haar directe omgeving. Denk bijv. aan onderhoud van het groen, sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. (Landelijk wordt er bezien of ook het recht op overname, waarbij verenigingen het eerste recht krijgen om een voorziening over te nemen en het zelf voort te zetten.

 • Onderwijs

CDA Blaricum is van mening dat er voor Blaricumse kinderen altijd een plek op een school voor Primair Onderwijs in Blaricum beschikbaar moet zijn. Wanneer dit door toeloop van kinderen van buiten Blaricum in gedrang komt is het CDA voorstander van het invoeren van een aannamebeleid dat samen met de schoolbesturen overeen gekomen wordt. Inmiddels zijn deze gesprekken gaande en heeft CDA daar het voortouw ingenomen. Klimaat/ventilatie op scholen is in de huidige tijd heel belangrijk, dankzij inspanning van onze wethouder krijgen de scholen een subsidie vanuit de gemeente aangevuld met rijkssubsidie.

 • Ondernemers

Het kloppend hart van ons dorp wordt gevormd door kleine ondernemers. Wij willen deze ondernemers ondersteunen door daar waar mogelijk te faciliteren om hun bedrijfsvoering zo goed mogelijk uit te voeren. Denk ook aan ondersteuning bij duurzame transities. In samenspraak met de ondernemers bekijken welke andere activiteiten er ontwikkelt kunnen worden ter bevordering van samenhang.

 • Agrarische activiteiten

CDA wil graag de agrarische activiteiten die nu nog plaatsvinden in het dorp behouden en zich inzetten om de boeren daar waar nodig te ondersteunen en te faciliteren. Deze activiteiten geven de charme aan ons dorp en wordt vaak aangeven als een belangrijke waarde waarom mensen ons dorp zo waarderen. We willen maximaal inzetten op toewijzing van losse gronden (indien gemeentegronden) in de eerste plaats aan de Blaricumse boeren!

 • Klimaatbeleid

CDA wil graag een klimaatbeleid voeren dat echt werkt. Iedereen moet kunnen meedoen. Het moet geen ‘elitefeestje’ worden. Een adviesraad waaraan burgers kunnen deelnemen en kunnen meekijken.
Draagkracht en draagvlak zijn daarbij belangrijk, dus haalbaar en betaalbaar. Voor de ‘armere’ een subsidie instellen en de rijkere stimuleren om samen duurzaam in te kopen (gefaciliteerd door de gemeente), denk aan energiecorporaties .

Streven naar het klimaatbestendig maken van hemelwatersystemen tegen hevige regenval. Denk aan de renovatie van zowel de Bijvanck als de Bouwvenen. Ook in het dorp zijn er problemen met de reeds bestaande gescheiden systemen, deze werken niet naar behoren.Het regenwater kan dan goed en snel worden afgevoerd en niet samen met het rioolwater in het oppervlaktewater terecht komen.

Indien RWS de A27 tussen de Stichtse brug en de A1gaat verbreden, wil het CDA kijken of er een betere bescherming gerealiseerd kan worden tegen de geluidsoverlast, stikstof en fijnstof van de A27 door het aanleggen van een geluidswal vanaf de Blaricummermeent tot de aansluiting met de A1. Dit in samenspraak met de andere BELgemeenten.

 • Financiën

Goed rentmeesterschap houdt ook in dat we zorgvuldig met onze financiën omgaan en we dat we het geld beheren voor de magere jaren die er zeker komen gaan.

 • Gerealiseerd in de laatste 4 jaar Niet alleen beloven maar ook doen!

Beleidsmatig heeft het CDA een trekkersrol vervult bij de herstructurering van het Sociaal Domein (ombuigingen, preventief werken, introductie van waardestelsel) in HBEL verband.

Revitalisering/ herstructurering van de welzijnssectors. De Blaercom is bouwkundig geherstructureerd maar ook qua exploitatie. Onderzocht wordt of ook de Malbak een vernieuwing kan ondergaan.

Introductie van een duurzaamheidsbeleid voor de scholen in Blaricum. Er is voor de komende jaren een IHP (integraal huisvesting plan) vastgesteld waarin beleid is vastgelegd voor energiebesparing, gezond verblijfsklimaat en planning van het leerlingenaantal voor de komende jaren. Blaricum is een van de eerste gemeenten in Nederland waar het ventilatieprobleem effectief wordt aangepakt.
Aanleg van een lokaal dekkend AED-netwerk waarmee levens kunnen worden gered.

Bestuurlijk substantieel bijgedragen aan de totstandkoming van het weidevogelgebied in de Kampen.

Inhoudelijke een prominente rol gespeeld bij de bestuurlijke herstructurering van de ASB.

Een rol gespeeld bij de met succes afgeronde financiële onderhandelingen met Amsterdam en de provincie Noord-Holland inzake hun uittreden uit het GNR.