Verkiezingsprogramma 2018-2022

CDA – Blaricum

Het verkiezingsprogramma voor Blaricum – Een dorp, waard om door te geven.


Waar staat CDA Blaricum voor?
Het mensbeeld van CDA omvat twee elementen; ieder mens heeft een eigen identiteit en mag er zijn met zijn specifieke eigenschappen en karakter. Anderzijds behoort ieder mens tot een gemeenschap waarin omzien naar elkaar een belangrijke leidraad vormt. Waarden als rechtvaardigheid , rentmeesterschap, solidariteit en duurzaamheid vormen belangrijke bronnen voor de onderlinge relaties. Deze waarden zijn concreet terug te vinden in de handelwijze van de CDA-fractie in Blaricum.

CDA Blaricum zet zich in voor een sterk Blaricum, waarin het goed wonen en werken is. Het karakter van het Oude dorp en van de Bijvanck moeten behouden en waar nodig verbeterd worden. Daartoe zal CDA Blaricum een kernenbeleid ontwikkelen, dat het mogelijk moet maken ook na de fusie met Huizen en Laren de karakteristieken van Blaricum veilig te stellen. Sociaal beleid, ondersteuning van het verenigingsleven en het bevorderen van culturele evenementen zijn nodig om een levendige gemeenschap te behouden. Goede verbindingen tussen Bijvanck en Oude Dorp vindt CDA Blaricum van groot belang. Met name goede fietsverbindingen hebben een hoge prioriteit. Ook heeft CDA Blaricum oog voor goede winkel- en horecavoorzieningen opmaat gesneden voor de Bijvanck, de Blaricummermeent en het Oude Dorp.

Veel aandacht zal CDA Blaricum besteden aan een zorgvuldige bestuurlijke integratie met de buurgemeenten. Er moet vanaf het begin in de nieuw te vormen gemeente draagvlak worden gecreëerd om de zorgvuldig opgebouwde ruimtelijke structuur onaangetast te laten en de specifiek culturele aspecten te behouden.

CDA Blaricum staat open voor particuliere initiatieven zoals het in ere herstellen van een voormalig theater aan de Huizerweg en het plan Blaricum aan Zee. Wel zal aan strikte voorwaarden moeten worden voldaan op het gebied van natuurbehoud, ruimtelijke ordening en verkeer en parkeren.

CDA Blaricum wil graag samenwerken met andere partijen om concrete zaken tot stand te brengen. CDA Blaricum bindt, kan met verschillen omgaan en is loyaal. Dit is wel bewezen in de huidige raadsperiode.


Speerpunten

1. Woningbouw
CDA Blaricum is er een groot voorstander van, dat bij nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in Blaricum een derde van de te bouwen woningen tot de sociale sector behoort. Bij alle vrijkomende kavels wordt deze beleidsregel toegepast. Verder moet aandacht worden besteed aan de doelgroep die teveel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.

2. Verkeer
CDA Blaricum vindt het van groot belang, dat er op de 50 km wegen veilige fietspaden worden aangelegd. Bergweg en Meentzoom hebben daarbij een hoge prioriteit. CDA Blaricum wil, dat het vrachtverkeer in het Oude Dorp zo weinig mogelijk overlast en gevaar bezorgd aan de overige weggebruikers. Opties voor een oplossing zijn het vaststellen van beperkte tijdvakken waarop geladen en gelost kan worden en/of laad- en losplaatsen buiten het centrum.Ook is CDA Blaricum er een voorstander van de geluidswal langs de A27 volledig door te trekken zeker wanneer deze snelweg wordt verbreed.

3. Parkeren
CDA is voor de handhaving van de blauwe zone. Passende maatregelen moeten worden genomen om de parkeeroverlast aan de randen van de blauwe zone tegen te gaan. Geacht kan worden aan parkeren op eigen terrein, parkeren aan slechts een kant van de weg etc.

4. Handhaven
Effectieve handhaving van gemeentelijke regels is van groot belang voor de gemeenschap. De goede handhaving bij de blauwe zone heeft bewezen, dat een gemeentelijke maatregel alleen maar succesvol kan zijn wanneer goed wordt toegezien op strikte naleving. Dit moet ook gebeuren wanneer er sprake is van overhangend groen, dat noodzakelijke zichtlijnen voor het verkeer blokkeert.

5. Kernwaarden
CDA Blaricum staat voor het behoud van het cultureel erfgoed, de natuur en de engen. Deze kernwaarden zullen moeten worden vastgelegd in een document “Kernwaarden Blaricum” en als uitgangspunt dienen in de besprekingen met de buurgemeenten over het bestuurlijke integratie. Een van de kroonjuwelen, die Blaricum inbrengt, is de Agrarische Stichting Blaricum (ASB). Deze stichting draagt substantieel bij aan het behoud van het agrarisch karakter van Blaricum. Deze stichting moet ook in de toekomst haar werk kunnen blijven doen. De kleinschaligheid van Blaricum moet worden gehandhaafd. Hoogbouw is ongewenst. Dit moeten onwrikbare uitgangspunten vormen voor het ruimtelijk ordeningsbeleid.

6. Verenigingsleven
Verenigingen spelen een belangrijke rol in het bieden van mogelijkheden aan jongeren en volwassenen voor ontspanning, sport en cultuur. CDA Blaricum wil het bloeiende verenigingsleven ondersteunen. Het bevordert de onderlinge band en de sfeer in ons dorp. Er moet een helder sportbeleid komen, waarin burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid belangrijke ingrediënten zijn. De beschikbaarheid van locaties en gebouwen als het Vitusgebouw, de Blaercom en de Malbak is van grote waarde voor het faciliteren van maatschappelijke activiteiten en worden voor de toekomst behouden. Burgerparticipatie zal ook worden bevorderd door het onder voorwaarden beschikbaar stellen van wijkbudgetten.

7. Jeugd- en Ouderenbeleid
CDA Blaricum constateert dat jeugdzorg landelijk vaak pas wordt geleverd als er echt iets mis is. CDA Blaricum spant zich er voor in dat samenwerkende partners in de regio ervoor zorgen dat ondersteuning niet alleen wordt gegeven “achter de voordeur”, maar ook “aan de voordeur”. De komende jaren zal daarop nog meer ingezet worden. Verder wil CDA Blaricum een beleid, dat de eenzaamheid bij senioren zoveel mogelijk voorkomt. Het dagje Blaercom is daarvoor een goed initiatief dat verdere uitbreiding mag krijgen. Samenwerking met het Sociaal Wijkteam is daarvoor van groot belang. We zijn op de goede weg maar het kan altijd nog beter. De werkdruk die mantelzorgers ondervinden krijgt veel aandacht maar dat is niet genoeg. CDA Blaricum wil graag initiatieven ondersteunen die daadwerkelijk leiden tot taakverlichting. Bij deze en andere soorten van sociale zorg wil CDA Blaricum meer gebruik maken van het maatschappelijk middenveld zoals kerkgenootschappen, ouderenorganisaties en verenigingen. Het vervoer van ouderen in onze dorpen is een punt dat voortdurend om aandacht vraagt. CDA Blaricum wil onderzoeken op welke wijze samen met andere gemeenten nog beter goedkoop vervoer georganiseerd kan worden. Denk aan WMO-taxi en Rollybus.

8. Natuurbeheer
CDA Blaricum wil in samenwerking met andere partijen in Blaricum en in de regio streven naar een Nationaal Park Gooi en Vechtstreek of tenminste naar een betere aansluiting bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De instelling van een nationaal park is een vorm van rentmeesterschap waardoor Gooi en Vechtstreek nog beter beschermd kan worden tegen de druk van stedelijke ontwikkelingen en tegen vergaande versnippering. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 2003 bestaat, is daar een goed voorbeeld van. Met het uitroepen tot een nationaal park werd een wettelijke basis gelegd om het gebied te beschermen en aantrekkelijk te houden voor toekomstige generaties. Het Goois Natuurreservaat heeft de afgelopen jaren zeer veel aandacht gekregen. De gemeente Blaricum heeft financieel haar bijdrage geleverd aan de omvorming van de organisatie van het Goois Natuurreservaat. CDA Blaricum wil dat de gemeente zich ook de komende jaren blijft inzetten voor deze parel van het Gooi. Wij zijn er trots op dat we in zo’n mooi gebied wonen en willen dat ook laten zien in onze houding tegenover degenen die zich dagelijks inspannen voor onze mooie natuur. Dat geldt overigens ook voor de Agrarische Stichting die zich op lokaal niveau als een ware rentmeester voor het agrarisch karakter van ons mooie dorp inzet.

9. Onderwijs
CDA Blaricum is van mening dat er voor Blaricumse kinderen altijd een plek op een school voor Primair Onderwijs in Blaricum beschikbaar moet zijn. Wanneer dit door toeloop van kinderen van buiten Blaricum in gedrang komt is het CDA voorstander van het invoeren van een aannamebeleid dat samen met de schoolbesturen overeen gekomen wordt. Voor kinderen waarvoor om een of andere reden binnen het passend onderwijs geen goede oplossing beschikbaar is zal soms ook op regionaal niveau gezocht moeten worden naar een oplossing. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

10.Gezonde financiën
De financiële vooruitzichten voor Blaricum zijn de laatste tijd sterk verbeterd. Door de realisatie van de Blaricummermeent zijn de inkomsten uit het gemeentefonds gestegen. Bovendien maakt het economisch herstel het mogelijk de oorspronkelijke opzet van deze nieuwe wijk volledig door te voeren en een financiële overwaarde te creëren voor de gemeente. Toch blijft voor CDA Blaricum een weloverwogen financieel beheer gewenst om te voorkomen, dat de burgers met lastenverzwaring worden geconfronteerd.


Concreet behaalde resultaten in de periode 2014-2018

1. Veilig gesteld een goede busverbinding (HOV) met Amsterdam en Hilversum zonder dat er een betonnen bak wordt aangelegd door een deel van Blaricum;
2. Realisatie van een afvoerroute van het rioolzuiveringsslib , die niet meer loopt dwars door de diverse dorpen waaronder Blaricum;
3. Besluit van de gemeenteraad Blaricum om hoge prioriteit te geven aan de aanleg van veilige fietspaden aan de Meentzoom en de Bergweg;
4. Realisatie van een vernieuwd winkelcentrum in de Bijvanck;
5. Door participatie BVV in de positie gebracht om de problemen van de speelvelden structureel op te lossen;
6. Mede door CDA Blaricum is het mogelijk geworden de Blaricummermeent in zijn oorspronkelijke opzet te realiseren;
7. Mede door de steun van CDA Blaricum is het mogelijk geworden de toekomst van het Goois Natuurreservaat veilig te stellen.