Verkiezingsprogramma 2014-2018

CDA – CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL – Blaricum
Authentiek – Zorgzaam – Transparant

LIJST 6

Het verkiezingsprogramma voor Blaricum – authentiek dorp – waar het CDA de leefbaarheid en goed transparant bestuur als speerpunten heeft.


INLEIDING

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wil het CDA het verschil maken. Onze visie op de samenleving is nog steeds actueel. Sterker zelfs: deze tijden worden gekenmerkt door meer behoefte aan ruimte voor maatschappelijk initiatief, aan meer behoefte aan saamhorigheid, maar ook door economische tegenwind. Op deze ontwikkeling heeft de christendemocratie een antwoord. Wij staan midden tussen de mensen. Wij geloven dat mensen samen heel veel kunnen, ook voor elkaar. Dat mensen naar elkaar om willen zien. Ons Verkiezingsprogramma is een praktische vertaalslag van de diverse principes die het CDA gedachtegoed.


BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

 • De Blaricummeris als eerste verantwoordelijk voor zijn leefomgeving. De overheid steunt alleen waar nodig. CDA Blaricum pleit voor een herintroductie van het wijkbudget.
 • CDA Blaricum staat voor een goede uitvoering van de WMO. Betrokkenheid met mantelzorgers en samenwerking met andere gemeenten bij de uitvoering vormen daarbij sleutelelementen.
 • Verkeersveiligheid vormt een belangrijk element in de leefomgeving. Wij pleiten voor de aanleg van een fiets- en voetpad langs de Meentzoom/Bergweg..
 • Transparantie in de politieke besluitvorming is belangrijk om inwoners van Blaricum betrokken te houden bij het gemeentebeleid. CDA Blaricum wil een herstructurering van de gemeentelijke begroting, een OZB, geïndexeerd op de loonkostenstijging en geen overheveling van de ene begrotingspost naar ’n andere.
 • Een betrouwbare overheid is een overheid die handhaaft wat is afgesproken. CDA Blaricum is van mening, dat de gemeente consequent moet optreden tegen overhangend groen en illegaal gebruik van de openbare ruimte.
 • CDA Blaricum wil naar mogelijkheden zoeken om woningen te bouwen die aansluiten op actuele behoeftes. Hierbij wordt gedacht aan starterwoningen en kangoeroewoningen.
 • CDA Blaricum is voorstander van uitbreiding van geluidswerende maartregelen langs de A27.
 • CDA Blaricum wil de ontsluitingsfunctie van de Eemnesserweg handhaven.
 • CDA Blaricum is voorstander van continuering van het project “ Hard(t) voor de jeugd”.

 • KANDIDATENLIJST

 • Gerard Knoop
 • Ellewies Claushuis– Rademaker
 • Els Poolman Simons – Vos
 • Marten Meijer
 • Jacques Walch
 • Ger-An Pierik
 • Ton van Dijk
 • Piet Oldenziel
 • Sylvie Roest
 • Peter de Graaf
 • Henk Borssen
 • Florent Vlak
 • Aty Lindeman – Strengholt
 • Adrie van Zon

 • PROGRAMMA

  1. DIENSTVERLENING
  Respect is één van de kernthema’s van het CDA. Respect kenmerkt ook het directe contact tussen inwoners en gemeente, stelt eisen aan de manier waarop de gemeente de zaken afhandelt en betekent ook dat de inwoners begrip tonen voor het bestuur wanneer het algemeen belang niet overeenstemt met individuele of groepsbelangen. Op het gebied van handhaving van regelgeving is vooruitgang geboekt, maar kan, waar nodig, nog verder worden verbeterd. Daarnaast is voorlichting over regelgeving door de gemeente van belang. Een rubriek – bijvoorbeeld in Hei en Wei- kan hiertoe nuttig zijn.

  CDA Blaricum wil:

 • Professionele en snelle dienstverlening van gemeentelijke instellingen.
 • Respect kenmerkt het contact tussen gemeente en inwoners en visa versa.
 • Stevige en transparante handhaving van regelgeving.
 • Voorlichting over regelgeving.
 • 2. BEL-samenwerking
  Het uitgangspunt van de gezamenlijke CDA afdelingen is zelfstandigheid van de BEL-gemeenten binnen een intensief samenwerkingsverband. De roep om schaalvergroting blijft aanwezig, juist ook vanuit de centrale en provinciale overheid. Het CDA is geen voorstander voor het “Plasterk Grand Design“ en ziet schaalvergroting als een middel en niet als doel op zich. Wanneer schaalvergroting – door gedegen onderzoek aangetoond – leidt tot voordelen, zoals betere dienstverlening en lagere kosten, is het CDA daarvan voorstander.

  Concreet geeft het CDA er de voorkeur aan de samenwerking binnen de Belgemeenten verder te intensiveren. Bij de uitvoering van taken, die de centrale overheid naar de gemeenten overhevelt, zoals WMO etc, zal uitbouw van de samenwerking met de gemeente Huizen nagestreefd dienen te worden.

  CDA Blaricum wil:

 • Intensivering samenwerking binnen BEL verband.
 • Schaalvergroting alleen bij aantoonbare voordelen.
 • Uitbreiding samenwerking met Huizen bij uitvoering taken, zoals WMO.
 • 3. Financiën
  CDA Blaricum staat voor een gezonde financiële huishouding, niet alleen cijfermatig, maar juist ook doeltreffend. Binnen de BEL samenwerking zijn zeker kosten besparende maatregelen mogelijk. Stabilisering dan wel lastenvermindering blijft het streven. Transparantie over de staat van financiën van de gemeente is een noodzaak. Door het toenemende takenpakket van de gemeente, waarbij de toewijzing van middelen geen gelijke tred houdt, zal er in de toekomst bezuinigd moeten worden. Wij zijn voorstander van het terugdringen van de kosten, meer door verhoging van efficiëntie dan door vermindering van dienstverlening. In het bijzonder kan hierbij gedacht worden aan het huidige gemeentehuis locaties en het terugdringen hiervan. Wel vindt het CDA dat stijging van de gemeentelijke heffingen zo gering mogelijk dienen te zijn en het inflatie percentage – en bij voorkeur het loonindexcijfer – niet mag overtreffen.

  CDA Blaricum wil:

 • Toezicht op budgetdiscipline, gezondheid en doelmatigheid van de financiële huishouding inclusief transparante weergave daarvan.
 • Gelijk blijven c.q. minimale stijging van gemeentelijke heffingen voor de Blaricumse inwoners.
 • 4. Blaricummermeent
  Mede door de kredietcrisis is er grote vertraging ontstaan bij de uitvoering van het bouwprogramma van de Blaricummermeent. De huidige economische situatie maakt het niet goed mogelijk de oorspronkelijke opzet te realiseren. Wij zijn dan ook van mening dat het ontwikkelingsplan voor de Blaricummermeent een heroverweging behoeft. Maak een nieuw ontwerp, waarbij wordt ingespeeld op de behoefte aan starters-woningen voor jongeren uit het dorpen en aan woningen voor senioren. Ook het bouwen van betaalbare marktconforme woningen, evenals sociale huurwoningen, dient te worden gestimuleerd.

  CDA Blaricum wil:

 • Oorspronkelijke opzet heroverwegen en ontwikkelen nieuw transparant plan.
 • Meer starters woningen voor jongeren en senioren woningen.
 • Stimulering bouw betaalbare woningen en sociale huur woningen.
 • 5. Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ begeleiding ouderen, WMO en Werk&Inkomen.
  CDA Blaricum wil een zorgzame samenleving bevorderen. Niet centraal door de overheid geregeld, maar gebaseerd op burgerlijke bereidheid. De inzet van vrijwilligers hierbij is essentieel en verdient blijvende ondersteuning. De gemeente heeft een faciliterende taak en samenwerking tussen gemeenten bij de inzet van vrijwilligers is gewenst. Een “vrijwilligers centrale” als coördinator tussen hulpvraag en aanbod en inzet van bestaande bewoners verenigingen is van belang. Ook de plaatselijke Buurtverenigingen kunnen bij de organisatie hiervan behulpzaam zijn.

  Zorg en ondersteuning op maat voor ouderen, jongeren met problemen en mensen zonder werk of nauwelijks inkomen zullen nu afhankelijk worden van de gemeente, waarbij de overheid ook nog eens fors zal bezuinigen. CDA Blaricum ziet deze taken alleen uitvoerbaar in nauwe samenwerking met de andere Gooische gemeenten, waarbij het streven moet zijn de voorzieningen en diensten zoveel mogelijk gelijk te houden. Het is de inwoners niet uit te leggen waarom de ondersteuning vanuit de WMO enkele straten verder merkbaar anders is.

  Ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers wordt van groot belang. Daarbij komt de onmisbare rol van vrijwilligers naar voren, waarbij vraag en aanbod veel beter moet worden “bewerkt” met laagdrempelige “consulenten”in beide dorpshuizen. Evenzeer is het van belang maximaal in te zetten op levensloopbestendig bouwen. CDA Blaricum wil bereiken dat elke (ver)bouwvergunning als voorwaarde krijgt het toetsen aan de levensloopbestendigheid. Dit om zo later kostbare voorzieningen ten laste van de WMO te voorkomen.

  Om de Jeugdzorg te verbeteren zijn wij voorstander van het scholen/toerusten van vrijwilligers bij de scholen en jeugd/sportverenigingen, dit om vroegtijdig te signaleren als het niet goed gaat en door te verwijzen naar de locale jeugdconsulenten.

  CDA Blaricum wil:

 • Inzetten op een zorgzame samenleving mede op basis van burgerlijke bereidheid.
 • Stimuleren inzet vrijwilligers en verenigingen, voor mantelzorgondersteuning en signalering jeugd.
 • Gemeente faciliteert opzetten en gebruik van vrijwilligerscentrale en buurt/bewoners verenigingen.
 • Koppelen levensloopbestendigheid en (ver)bouwvergunning verlening.
 • Uitnodigen en inzetten van werkzoekenden in vrijwilligerstaken met behoud van uitkering.
 • 6. Openbare ruimte, veiligheid en dorpsleven
  De inrichting en veiligheid van de openbare ruimte raakt elke bewoner en bepaalt in grote mate de leefbaarheid van ons dorp. Zowel de overheid als de bewoners hebben hierbij hun eigen rol.

  De gemeente is als eerste verantwoordelijk voor onderhoud van de openbare ruimte, maar ook de inzet van de inwoners is essentieel. Van belang is het op peil houden van gemeentelijke diensten zoals groenvoorziening, onderhoud wegen, ophalen huisvuil, straatverlichting, inrichting kinderspeelplaatsen etc. Verloedering van de leefomgeving roept gevoelens van onveiligheid op. Inzet van de inwoners hierbij is noodzakelijk.

  Daarnaast speelt bij openbare orde en veiligheid het handhavingsbeleid een cruciale rol. Zonder consequente handhaving van de regels wordt het veiligheids- en rechtvaardigheidsgevoel al snel ondermijnd en komt de geloofwaardigheid van de overheid op de tocht te staan.

  Verder vindt het CDA, dat bij het optreden van knelpunten, handhaving van de bestaande regelgeving bij het oplossen hiervan de voorkeur verdient boven de reflex van het maken van nieuwe regelgeving.

  Wij zijn voorstander van het opzetten van wijkbudgetten teneinde onze inwoners meer te betrekken bij het onderhoud van de leefbaarheid – fysiek en sociaal – van hun wijk. Gevoelens van veiligheid en saamhorigheid worden hierdoor bevorderd. Gedacht kan worden aan activiteiten in de buurt op het gebied van kinderen, sport, buurtpreventie, opknappen groenvoorzieningen. De gemeente is in dit proces meer facilitator en beoordelaar dan initiatiefnemer. Kenmerkend is de eigen vraag en inzet van de eigen bewoners.

  Wij zijn voorstander van het actief en preventief begeleiden van jongeren in het kader van het project
  “Hard(t) voor de jeugd”. Nu de resultaten hiervan een stijgende lijn tonen dient dit gecontinueerd te worden.
  De activiteiten van het verenigingsleven spelen een belangrijke rol in de ontmoeting van de bewoners en versterken het eigen dorpskarakter.

  Verder is CDA Blaricum geen voorstander van winkelopenstelling op zondag.

  CDA Blaricum wil:

 • Inzet gemeente bij onderhoud leefomgeving, waaronder consequente handhaving regelgeving.
 • Actieve inzet burger bij zijn leefomgeving, mede door opzet wijkbudgetten.
 • Stimuleren activiteiten verenigingsleven teneinde sociale samenhang en dorpskarakter te versteren.
 • 7. Verkeer
  Mobiliteit wordt als recht ervaren en is mede essentieel voor de vestiging van het bedrijfsleven. Wij willen deze mobiliteit in ons dorp in goede banen leiden, door bevordering van de verkeersveiligheid, inzetten op goed openbaar vervoer, maar ook het beperken van verkeersoverlast.

  In het kader van de verkeersveiligheid dient er zorg te zijn voor het vrij houden van obstakels in de bermen en het terugdringen van overhangend groen. De hoogte van hagen, in ieder geval op hoeken en kruispunten,op een niveau te brengen dat het verkeer overzicht kan houden. De veiligheid van fietser en voetganger verdient extra aandacht, een voet/fietspad langs de Bergweg en Meentzoom is noodzakelijk. De verkeersafwikkeling bij de scholen is nog steeds niet optimaal. Naar een verdere verbetering dient, in samenwerking tussen school, ouders en gemeente, gestreefd te worden.

  Een nieuw parkeerbeleid in het oude dorp zal de leefomgeving zeker verbeteren, maar op termijn dient ook uitbreiding voor lang parkeren te worden bezien, ook voor de mogelijkheid van ondergrondse parkeer garage aan de Bergweg.
  In het algemeen is de verkeersveiligheid gebaat bij een goede handhaving, het CDA pleit dan ook voor verhoogde inzet van BOA’s en politie.

  De herinrichting van de Eemnesserweg dient te worden herbezien. De slechte staat van bomen en riolering verdient aandacht maar wij zijn geen voorstander van de huidige plannen om deze weg op de korte termijn tot woonerf te herinrichten. Dit zal de verkeersoverlast slecht verplaatsen naar andere delen van ons dorp. Wij blijven voor handhaving van de Eemnesserweg als ontsluitingsweg.

  Het handhavingsbeleid ten aanzien het weren van vrachtverkeer dient aangescherpt te worden.

  CDA Blaricum hecht aan goed openbaar vervoer. Echter wat betreft de HOV kan de vraag gesteld worden of deze lijn wel voldoende meerwaarde levert, als naar de te verwachten resultaten wordt gekeken. Wat betreft het tracé gaat onze voorkeur uit naar een HOV aansluiting vanaf de carpoolplaats in de BIjvanck richting de A 27. Wij blijven tegenstander van een vrije busbaan!

  CDA Blaricum wil

 • Maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid evenals verhoogde inzet BOA’s bij handhaving.
 • De Eemnesserweg behoudt zijn functie als ontsluitingsweg voor Blaricum.
 • Geen HOV door en langs de Bijvanck.
 • 8. Milieu
  Het CDA spant zich in een gezond leefmilieu te realiseren en te behouden.

  Het beleid van de gemeente moet altijd getoetst worden op duurzaamheid.

  Wij zijn er voorstander van de geluidsoverlast en overlast terug te dringen door meer geluidswerende maatregelen te nemen.

  CDA Blaricum wil:

 • Op basis van weloverwogen rentmeesterschap een gezond leefmilieu voor nu en later.
 • Uitbreiding van de geluidswerende maatregelen langs de A27, ter bestrijding van geluid- en fijnstof overlast.
 • 9. Cultureel erfgoed, natuur en engen
  Blaricum dankt zijn authenticiteit voor een groot deel aan zijn erfgooiers met hun agrarisch verleden. Hoewel er vrijwel geen echte boerenbedrijven meer zijn, is het kleinschalige karakter en de agrarische sfeer goed bewaard gebleven.

  Het CDA zal zich blijven inzetten voor behoud van dit unieke karakter van het dorp. Wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie vragen om ruimte. Het oorspronkelijke en open karakter van het dorp en de engen dienen gewaarborgd te blijven.

  Wij blijven tegenstander van verdere aantasting van de openheid van de engen.

  Ook de “verrommeling” van de openbare ruimte tast het authentieke karakter van de gemeente aan en moet voorkomen worden.

  De gemeente waarborgt de instandhouding en beheer van het (agrarische) culturele erfgoed, mede in samenwerking met de Stichting Goois Natuurreservaat en de Agrarische stichting.

  CDA Blaricum wil:

 • Behoud van het authentieke agrarische karakter van het dorp.
 • Geen aantasting van het open karakter van de enggronden.
 • Tegengaan van verrommeling van de openbare ruimte.
 • 10. Wonen en werken
  CDA Blaricum wil aandacht voor het tekort aan senioren woningen en betaalbare woningen voor jongeren. Bij een wijziging van de opzet van het project Blaricummermeent kan daarop worden ingespeeld. Het toewijzings beleid zal daarop moeten aansluiten.

  Bij nieuwbouw projecten moet levensloopbestendig bouwen een uitgangspunt vormen.

  Wij willen, dat in de komende raadsperiode concrete stappen worden ondernomen om de buitenruimte van het centrum van de Bijvanck te renoveren. Een vitaal centrum vormt een belangrijk element in het leefklimaat van dit deel van Blaricum.

  CDA Blaricum wil:

 • Een woningbouwbeleid, dat aansluit op de bestaande behoefte.
 • Een faciliterende rol van de gemeente bij het realiseren van een gezond woon- en leefklimaat.
 • 11. CDA-samenwerking binnen de BEL-gemeenten
  CDA Blaricum ziet het als een kans maar ook onontkoombaar om nog intensiever samen te werken als BEL-Gemeenten, enerzijds vanwege de doorgaande bezuinigingen en anderzijds vanwege de verdere decentralisatie die vraagt om grotere bestuurlijke en organisatorische eenheden.

  CDA Blaricum wil daarom de samenwerking met beide CDA afdelingen intensiveren en zo mogelijk bundelen om met een gedeelde visie eenheid van bestuur en beleid, met name op het gebied van maatschappelijke taken en kosten besparing, na te streven.

  12. Transparantie democratisch proces.
  CDA Blaricum hecht grote waarde aan de transparantie van het democratische besluitvormingsproces. Deze transparantie houdt in, dat voor elke geïnteresseerde Blaricumse inwoner zichtbaar wordt wat de meningen zijn. van de onderscheiden volksvertegenwoordiger, over onderwerpen die aan de orde zijn. Ook in hoeverre men in staat is de ander te motiveren tot andere gedachten te komen, op welke wijze een draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame oplossingen en in welke mate er bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met de minderheid. Natuurlijk hoort bij transparantie ook dat beleidsvoornemens van het college in principe openbaar zijn.

  Bij deze benadering hoort een heel selectief gebruik van het middel “geheimhouding”. Alleen in uiterste gevallen, met redenen omkleed, is hantering van deze maatregel acceptabel.

  Alleen indien dit prudent en uiterst selectief gehanteerd wordt, is de verantwoording, die volksvertegen -woordigers aan moeten afleggen aan de achterban, veilig gesteld.

  CDA Blaricum wil:

 • Transparant besluitvormingsproces door college en raad.
 • Slecht in uiterst geval wordt gebruik gemaakt van geheimhouding.
 • Verantwoording volksvertegenwoordigers aan achterban.

 • Verkiezingsactiepunten

  Actiepunten voor komende raadsperiode:

 • Samenwerking binnen BEL gemeenten en met Huizen intensiveren.
 • Gezonde financiële huishouding, lasten stijging gelijk aan de loonkostenstijging.
 • Gemeentehuis locatie Blaricum heroverwegen en eventueel verplaatsen naar BEL gemeentehuis.
 • Het authentieke karakter van het dorp waarborgen.
 • Versterken van de inzet van vrijwilligers bij ondersteuning mantelzorg en begeleiding ouderen en jeugd.
 • Leefbaarheid van de gemeente versterken, in samenwerking met de inwoners.
 • Actieve inzet bewoners bij de eigen leefomgeving, mede door opzet wijkbudgetten.
 • Uitbreiding geluidswerende maatregelen langs de A27.
 • Handhaving bestaande regels uitbreiden in plaats van nieuw regelgeving.
 • De gemeente ondersteunt en bevordert een zorgzame samenleving, met inzet vrijwilligers, mantelzorg, (wijk)verenigingen.
 • Stimuleren bouw starters- en ouderenwoningen in het bijzonder in de Blaricummermeent Meent.
 • Transparant democratisch besluitvormingsproces.
 • Geen vrije busbaan door en langs Bijvanck en Blaricummermeent.