Kort verslag van het rondetafelgesprek op 20 februari 2018

In deze RTG komt allereerst het plan Blaricum aan zee aan de orde. Dit plan, dat al een aantal malen is aangepast, wordt in de gemeenteraadsvergadering van 6 maart a.s. voorgelegd aan de raad met de vraag of de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.

De Vereniging Vrienden van ’t Gooi is tegen dit plan. Het plan is naar hun mening veel te grootschalig en juridisch onmogelijk. De heer Murk Feitsma van de kitesurfclub ( 50 leden) vertelt dat de leden nu gebruik maken van het strand en het water voor hun sport. Hij vraagt of bij de planvorming rekening kan worden gehouden met de belangen van deze watersporters. Mevrouw van Wijck van het Comité Blaricum aan Zee, de heer IJtsma en de heer Slotema spreken zich allen positief uit over het plan Blaricum aan Zee.

Mevrouw Kennis, wethouder, deelt mede, dat zodra de uitwerking van het plan ter hand wordt genomen zal het overleg starten met inwoners en belanghebbenden. Het tweede onderwerp dat aan de orde komt in deze RTG betreft het Kinderarrangement. Het rijk heeft structureel middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Het college zal diverse bronnen aanboren om de juiste gegevens van de doelgroep te verkrijgen en zal diverse media gebruiken om bekendheid aan deze regeling te
geven.