Andere invullling “opeet”hypotheek

CDA Blaricum pleit voor een andere invulling van de zogenaamde “opeet”hypotheek.

CDA Blaricum heeft, na aanleiding van een artikel in de Telegraaf(februari 2013) via een brief zowel aan de fractie in de tweede kamer(t.a.v. dhr. P.H.Omtzigt) als aan het CDA hoofdbestuur in Den Haag het voorstel gedaan om te kijken naar een verruiming van de financiële mogelijkheden voor de ouderen in onze huidige maatschappij.

Brief aan de heer Omtzigt

Blaricum, 9 april 2013

t.a.v. dhr. DR.P.H.Omtzigt  Lid van deTweede-Kamerfractie CDA

“Blaricum, duurste woongemeente van Nederland”  Telegraaf februari 2013

Meer financiële armslag voor ouderen!

Geachte  heer Omtzigt,

Onlangs is in Den Haag een zogenaamd “woonakkoord”  gesloten. Een en ander is met veel ophef gepaard gegaan en het CDA is bij deze onderhandelingen buiten spel gesteld/ gebleven. Of dat erg is?  Waarschijnlijk niet, maar toch is het een feit dat het CDA in ieder geval geen bijdrage heeft kunnen leveren aan een poging bestaande problemen aangaande de woningmarkt op te lossen. Want problemen zijn er te over!  Behalve problemen zoals het zgn. “scheefwonen”, het gebrek aan mogelijkheden voor de starters enz. zijn er nog andere problemen die sterk samenhangen met huidige politieke, economische en demografische omstandigheden.

Het moge duidelijk zijn dat de “ouderen” in onze vergrijzende maatschappij een steeds belangrijker groep vormen, in economisch maar zeker ook in  politiek opzicht.  Als een zwerm trekvogels is deze pressiegroep nu weer (tijdelijk) neergestreken bij de Heer Krol van de 50 plus partij. De heer Krol belooft de (veelal economisch wat zwakkere) ouderen compensatie voor alles wat er aan bezuinigingen op hen af komt, of liever nog het afwentelen van deze bezuinigingen op de “rijke” ouderen die het immers, volgens dhr. Krol, veel gemakkelijker kunnen missen.

Ligt het nu juist niet op de weg van het CDA om mee te denken en het wellicht op te nemen voor deze groep zgn. rijke ouderen, die z’n eigen problemen heeft?  Mensen die gespaard, gewerkt, geïnvesteerd hebben in een eigen bedrijf, een boerderij, een huis dat, zoals des CDA’ers is, vaak geheel of bijna geheel afbetaald is. Een huis dat dus zelfs in deze economisch slechte tijden nog vaak een enorme overwaarde heeft. Dat zelfde huis is,  juist door die in de loop der jaren gestegen waarde, nu vaak ook een  zeer “kostbaar” bezit geworden  voor mensen die hun inkomsten door kortingen op pensioenen en gebrek aan rendement van beleggingen drastisch hebben zien terug lopen.  OZB, de vele belastingen, verzekeringen maar ook noodzakelijk onderhoud van de panden zijn posten geworden die steeds moeilijker zijn op te brengen door de  bewoners van wat ooit gewone boerderijen of  nette burgermanswoningen waren.

Het spreekt vanzelf dat bovenstaand situatie zich juist in Blaricum en Laren, (volgens een lijst in de Telegraaf  op dit moment de nrs. 1 en 2 op de lijst van de duurste woongemeenten van Nederland) vaker voordoet dan wenselijk en dan wellicht noodzakelijk is.

Zou het niet in de lijn liggen dat juist  de CDA partij het op gaat nemen voor deze groep veelal degelijke burgers,  vaak met zgn “Vaste“ pensioenen die altijd gedacht had e.e.a. goed te hebben geregeld en altijd voor zichzelf dacht te kunnen zorgen?

Indien het “gestolde” geld dat zit in de overwaarde van het onroerend goed, in bezit van ouderen, zou kunnen worden aangewend voor woonlasten, belastingen en onderhoud, zou dat vele voordelen op leveren voor de onafhankelijkheid en dus levensvreugde van die ouderen. Thans bestaat alleen de mogelijkheid om het inkomen te vergroten door het openen van een zgn. Flexibel Hypotheek Krediet. Het bedrag dat opgenomen kan worden is gebaseerd op het inkomen, niet op de overwaarde van het onderpand! Dat moet dus anders!

Natuurlijk kan de invoering van een vorm van de vroegere “opeet hypotheek” slechts  plaats vinden indien er voldaan wordt aan allerlei voorwaarden, die door deskundigen, juist in het kader van een ouderenbeleid, zorgvuldig zullen moeten worden opgesteld.  Er valt te denken aan leeftijdsgrenzen, maar ook aan een zeer gematigd rentepercentage, fiscale aftrekbaarheid enz. Dit moet allemaal mogelijk zijn, omdat  het geld dat geleend gaat worden als aanvulling op  krimpend inkomen, immers direct weer terugvloeit in de economie en o.a. gebruikt zal worden om een eventueel beroep op algemene voorzieningen zoals WMO en een  steeds versoberende AWBZ te voorkomen.

Om het bovenstaande te bereiken verzoekt  CDA Blaricum U  (het CDA) dan ook  initiatieven te ontwikkelen om het ouderen met eigen bezit mogelijk te maken dit bezit hypothecair te kunnen belasten teneinde hen in staat te stellen, bij leven, hun eigen ”gestolde” geld te kunnen gebruiken om hun afnemend inkomen en hun stijgende kosten te compenseren en zo hun onafhankelijkheid en hun levensvreugd te kunnen waarborgen.

STEL OPA EN OMA IN STAAT ZELF HUN BAKSTENEN VERMOGEN TE KUNNEN AANSPREKEN!

Met gevoelens van de meest hoogachting,

 

Dhr.F.F.L.Vlak,  voorzitter
Dhr. P.A. de Graaf, fractievoorzitter

 

Posted in CDA Blaricum